XOP9032016

La manera com ocupen el temps lliure els infants i adolescents de L’Hospitalet ve molt determinada pels recursos i la situació scioeconòmica de la família, i també pel barri on viu. Aquesta és una primera constatació que es deriva de l’estudi sobre els usos del temps lliure que l’Observatori està portant a terme amb la col·laboració de la Facultat d’Antropologia de la Universitat de Barcelona. Malgrat que l’estudi no està finalitzat, cosa que serà el mes de setembre proper, ja hi ha fenomens que es detecten en les entrevistes individuals, qüestionaris i focus grups que s’han realitzat.

La diferència de recursos econòmics marca de forma molt clara quines activitats faran els nens i nenes fora del marc escolar: els fills de s famílies amb més recursos participen en activitats organitzades com esport, extraescolars, esplais, colònies i casals, o activitats culturals. En les famílies amb menys recursos, aquestes activitats són molt menors, malgrat que en alguns casos hi poden haver beques per a activitats. Tot i  les beques, que són insuficients com ja s’ha dit per part d’altres entitats i plataformes socials, també hi ha altres factors que limiten les opcions dels infants pel que fa a les seves activitats en el temps lliure. Per exemple, la necessitat de cuidar dels germans més petits mentre els pares estan treballant. El casos de menors que s’ocupen dels seus germans de forma sistemàtica cada tarda i fins les 8 o les 9 del vespre, és notable.

Però si els recursos familiars marquen el temps lliure, el barri de residència també ho fa. Alguns barris disposen d’amplis espais públics i equipaments, com és el cas de Bellvitge, mentre que altres, a la zona nord de la ciutat, aquests espais són insuficients i estan sobre ocupats, de manera que la convivència entre avis, criatures petites i nois i noies de més edat, és complicada. I en el cas dels adolescents la manca d’espais públics adequats és més patent, ja que no hi ha zones amb infraestructures pensades per a ells.

La presentació d’algunes pautes detectades en l’estudi es va fer durant la trobada de la Xarxa d’Observadors de Proximitat celebrada el 9 de març al local de Can Riera, del Museu de L’Hospitalet. Els participants, junt amb l’equip de recerca, van treballar sobre les tendències detectades, les seves interpretacions i les hipòtesis de treball en les que aprofundir.