El programa “Ni uniformes ni etiquetes” de la Fundació Akwaba és una iniciativa per prevenir la xenofòbia i els prejudicis

El 70% dels adolescents catalans estan en contra de la immigració. Aquest és un dels resultats d’un estudi de la Universitat de Barcelona liderat per l’investigador de Ciències Socials Aplicades Josué Molina, del grup d’investigació DHIGES. Les conclusions es deriven del treball de camp que s’ha portat a terme amb un qüestionari a 1.709 alumnes de quart d’ESO de 30 centres escolars catalans, amb una mitjana d’edat de 16 anys. Els centres estan distribuïts entre Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, públics i concertats.  En el mateix estudi es detecta que quasi un 14% dels joves votaria a partits de caràcter xenòfob i creu que els immigrants no són mereixedors dels mateixos drets que els ciutadans autòctons.

Segons l’equip d’investigació, ni el sexe, ni les creences religioses ni el fet de compartir aula amb nois i noies immigrants influeix en els estereotips, els prejudicis o l’actitud cap a la diversitat i pluralisme cultural. L’estudi qüestiona l’efectivitat de l’educació cívica i la transmissió de valors ciutadans entre els adolescents, i ens fa pensar a tots plegats en la necessitat de treballar aquests aspectes en els àmbits educatius.

La Fundació Akwaba acaba de publicar Guia pedagògica “Ni uniformes ni etiquetes. Per una escola en un món intercultural i amb equitat de gènere”. La guia és un material de suport als educadors i educadores formals (mestres i educadors) i no formals (monitores de lleure, educadors socials i altres) d’infats i jovent de nou a disset anys, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per la justícia global en la seva programació.

Es treballa especialment la formació, la investigació i la sensibilització a la comunitat educativa a favor de la perspectiva de gènere i la interculturalitat. L’objectiu és formar uns infants i un jovent crític amb les actituds racistes i sexistes; capaç d’identificar les discriminacions i desigualtats de gènere i d’interculturalitat, i que generi propostes de transformació en el centre educatiu, l’entorn local i el global. Per assolir aquests objectius es faran formacions participatives i socioafectives sobre gènere i interculturalitat. Els infants i el jovent reflexionaran i transformaran a través de la IAP i l’art en una primera fase el seu entorn proper, el centre educatiu, i en una segona fase l’espai públic a través de l’aprenentatge i servei. Es pretén fomentar la participació intercultural comunitària des d’una perspectiva de gènere, des dels centres educatius es plantejaran accions al barri i a la ciutat, en què s’involucrarà des d’un inici les famílies, atenent especialment els criteris de diversitat cultural i de gènere.

A la web de la campanya de la Fundació Akwaba es pot trobar més informació sobre els plantejaments i activitats de d’aquesta iniciativa, així com descarregar díptics informatius de la mateixa.