Aquest ha estat un estiu molt especial, condicionat per la pandèmia de la Covid19. Les entitats d’esplai i agrupaments escoltes han modificat la programació d’activitats per adaptar-se a les normes sanitàries i per seguir oferint activitats de lleure a infants i joves, que ho necessitaven més que mai desprès del confinament. L’esforç que ha suposat l’aplicació de les mesures té un cost econòmic, que en part ha estat assumit per les pròpies entitats organitzadores, i un cost en la dinàmica de funcionament de les activitats, i en la impossibilitat de fer activitats que altres estius serien habituals.

Les entitats han reduït l’oferta i ha costat omplir les places

Un primer impacte ha estat la suspensió d’activitats com colònies, rutes o camps de treball per part d’entitats que en una situació normal les haurien realitzades. L’activitat que ha patit menys reducció són els casals d’estiu.

Tots i la reducció de places, no ha estat fàcil omplir els casals, i des dels equips de monitors i monitores ha calgut mantenir un contacte estret amb les famílies per vèncer les reticències a inscriure les criatures a les activitats.  La por al contagi i la decisió de reduir la despesa familiar degut a la situació d’ERTO, o de pèrdua d’ingressos ha estat un obstacle molt important, tot i la disponibilitat de beques.  També pot haver influït el fet que l’oferta d’activitat era menys atractiva que altres anys, com per per exemple,  per no incloure piscina.

Les notícies als mitjans de comunicació, la incertesa sobre les mesures i la situació econòmica ha condicionat completament la campanya d’activitats d’estiu.  D’altra banda, el funcionament ordenat i amb un índex de contagis molt per sota de la mitja de Catalunya, indica que les coses s’han fet prou bé.

Hem preguntat a les entitats de lleure educatiu que ens donin la seva valoració sobre el funcionament d’aquesta campanya d’estiu i resumim els resultats a continuació. Les respostes de les 11 entitats estan agrupades i per tant, es resultats són del conjunt de la ciutat.

 

RESULTATS DE L’ENQUESTA

Què ha afectat més al funcionament?

Podríeu indicar els principals problemes que us han afectat per portar a terme les activitats d’estiu?
(1 significa que ha afectat molt poc i 5 que han afectat al màxim)

Detall d’altres problemes:

 • La despesa en personal per poder assegurar el bon funcionament de l’activitat. Gairebé hem tingut una ratio 1/5 durant els casals.
 • La coordinació amb altres agents socioeducatius, la resposta àgil de serveis socials i d’educació en la demanda i els tràmits dels espais educatius
 • Els protocols a seguir, els pressupostos per poder complir aquests, el finançament econòmic…
 • Manca de finançament extraordinari per a cobrir les despeses derivades de la compra de materials, extra de personal…
 • Dificultats amb la cessió d’ús dels equipaments municipals.
 • Manca de finançament per dur a terme les activitats amb dignitat i qualitat, amb ampliació de personal per donar resposta a les ràtios adequades per exemple.
 • Manca de protocols clars tant per part de joventut de la Generalitat com per part de la normativa que afectava a les baixes i altes mèdiques dels/les treballadores.
 • Manca de predisposició per part d’alguns centres educatius per tal de cedir més espais dels habituals (algunes escoles màxima predisposició, altres no).
 • Manca de temps suficient per adaptar els protocols que arribaven molt tard a la idiosincràsia de les activitats.
 • Manca de suport per part de l’administració, per exemple en equips de suport a la neteja i desinfecció dels espais utilitzats per poder fer una prevenció major del COVID19
 • Zona en situació de rebrot, canvis constants en la programació/organització de l’activitat.

 

Col·laboració amb les escoles

Les entitats han patit manca d’espai per funcionar amb grups reduïts i han buscat la col·laboració amb les escoles del seu entorn per disposar de patis i espais d’activitat. En la meitat dels casos manifesten que hi ha hagut una bona col·laboració.

Si heu demanat la col·laboració de les escoles del barri per disposar d’espai, quin ha estat el resultat?

Col·laboració Ajuntament – Entitats

La valoració del suport rebut per part de l’Ajuntament, mereix una valoració més aviat negativa per part de la majoria d’entitats, destacant com a pitjor valorat el suport econòmic, la gestió de les beques i el suport de Serveis Socials.

Com valoreu la col·laboració entre Ajuntament i entitats?

Casos de contagi als casals i colònies

De les 11 entitats, en 4 hi ha hagut algun cas positiu entre el personal i en 7 entitats hi ha hagut algún cas positiu entre els infants.

 

Resposta davant casos de Covid19

En els casos on s’ha detectat algún cas de Covid19, es valora positivament el funcionament de les mesures previstes i la resposta de les famílies, que en general ho han entès i han col·laborat. La valoració del suport del CAP o servei de salut, en canvi, és més negativa.

Com valoreu la resposta davant de casos de Covid?

Altres valoracions sobre les mesures adoptades en cas de casos de Covid:

 • Hi ha hagut confusió amb els protocols, ja que aquests anaven canviant, especialment els del confinament preventiu durant la PCR i el confinament post PCR.
 • Les respostes no han estat coordinades i no han arribat amb la rapidesa que moltes vegades demanaven les famílies implicades.
 • No se’ns va informar de la derivació a Sant Joan de Déu per participar a l’estudi.
 • Amb el nostre CAP el suport ha estat molt positiu però en el cas d’altres serveis de salut pensem que han marcat respostes clares, més eficients i en concordança amb les directrius de salut.
 • Cal treballar també amb algunes famílies el tema de la culpabilització de l’infant amb COVID
 • En formacions i demés només es valora un protocol d’actuació de cara als infants i no als monitors

 

Voleu fer alguna altra valoració de la campanya d’activitat de l’estiu?

 • Les famílies i els infants han estat molt contents i han pogut gaudir d’un estiu diferent però ple de jocs.
 • Per a l’entitat ha suposat un sobrecost econòmic molt notable, especialment per l’alt nombre de monitors davant 1/3 dels infants habituals als casals.
 • Per tota la resta, l’equip ha fet un sobresforç espectacular per a poder realitzar les activitats de vacances el millor possible.
 • Tota la campanya d’estiu es va posar en marxa de forma molt ràpida. El reconeixement a la tasca ha arribat també tard.
 • Ens hauria agradat més suport (trucades, protocols, epis, gels, etc.) per part de l’ajuntament. La nostra referent de serveis socials ens va donar molt suport i ens ho va posar fàcil com sempre.