24M_TTSLa Taula del Tercer Sector Social ha presentat el document “Més esforços contra la pobresa i l’exclusió social” en el que proposa 60 mesures, agrupades en 8 àmbits, perque els partits polítics ho tinguin en conte en els seus programes per a les eleccions municipals del 24 de maig. El document aborda un ampli ventall d’àmbits, des de serveis socials, necessitats bàsiques, discapacitat, o qualitat democràtica. Volem destacar les propostes referides a infància i adolescència, que aposten per una educació amb qualitat i equitat, en el sentit més ampli del concepte. La Taula manifesta que “som lluny de garantir els drets de la infància que recullen les convencions internacionals, l’Estatut i les lleis d’educació i d’infància de Catalunya”.  Les propostes són:

Reforçar i diversificar els serveis educatius municipals per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en els barris amb més necessitat social, per promoure la igualtat d’oportunitats en la infància, fomentar la conciliació familiar i lluitar contra la pobresa.

Disposar de projectes educatius de segona oportunitat i d’acompanyament sociolaboral per als adolescents que hagin abandonat el sistema educatiu.

Evitar la segregació escolar i la configuració de guetos, particularment on hi ha un excés de concentració de població d’origen estranger.

Assegurar l’accés de les famílies a un mínim d’activitats de lleure educatiu, culturals i esportives en els espais extraescolars i en els períodes de vacances, amb programes de suport, beques o preus públics bonificats.