Una nova investigació qualitativa confirma la millora de competències clau derivada de les activitats de lleure educatiu.

La Fundació Pere Tarrés va presentar els resultats de l’estudi “Temps de lleure educatiu i competències acadèmiques i d’ocupabilitat: resultats i bones pràctiques”, L’estudi ha estat realitzat per un equip de la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Universitat Ramon Llull i de la Consultoria i estudis de la Fundació Pere Tarrés.  Els territoris on s’ha fet l’estudi són les Illes Balears, Catalunya, la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid, durant 2018.

La motivació principal de l’estudi és la constatació que la pobresa infantil, que afecta un de cada quatre infants, te una incidència negativa sobre les condicions educatives dels infants que la pateixen, repercutint negativament en els seus resultats acadèmics. D’aquesta forma, la pobresa de la família es trasllada a l’educació dels infants, que reproduiran la pobresa per no haver pogut desenvolupar una educació amb millors resultats. El cercle de la pobresa es perpetua, a no ser que els infants amb menys oportunitats tinguin opcions per compensar la situació de desigualtat.

I l’estudi ve a confirmar que “El lleure és un accelerador de competències que ajuden a l’infant en el seu aprenentatge a l’escola i en el seu creixement com a persona”, en paraules de Josep Oriol Pujol, Director General de la Fundació Pere Tarrés.

Les competències analitzades en l’estudi són agrupades en dos àrees: Competències acadèmiques i competències d’ocupabilitat. En les competències acadèmiques, on es constata una millora més destacada és en les de “Aprendre a aprendre”, “Competència social i cívica” i “Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor”.


Entre les competències per a l’ocupabilitat destaquen la millora en la “Presa de decisions”, la “Flexibilitat” i el “Treball en equip”.

En paraules dels autors de l’estudi, es pot afirmar que “el pas per una entitat de lleure educatiu fomenta la capacitat d’aprenentatge, el respecte per les normes socials i l’educació cívica i social.” Val la pena observar, també, que  “De la competència social i cívica destaca la feina realitzada pels equips educatius de les entitats de lleure en relació a la igualtat de gènere, el respecte cap als altres i a la diversitat cultural”, i la capacitat per assumir responsabilitats.

L’estudi s’ha basat en entrevistes en profunditat a Joves que havien participat en entitats de temps lliure educatiu, en centres oberts i centres socioeducatius,  a educadors/es d’aquests centres, a professors de centres educatius i a personal d’empreses ocupadores. També hi ha hagut un qüestionari per a infants i adolescents que actualment participen en aquests tipus d’entitats.

Podeu consultar l’estudi complet ahttps://www.peretarres.org/arxius/fpt/estudi-lleure-millora-competencies-escolars-professionals.pdf