El temps lliure, és a dir, el que no és activitat lectiva, és un espai molt rellevant en el desenvolupament personal: pot ser temps de socialització, temps d’aïllament, temps per adquirir conductes cíviques, per desenvolupar activitats saludables, o per tot el contrari. També és un temps en el que les diferències socioeconòmiques i culturals condicionen més les opcions dels menors. L’Observatori ha volgut dedicar el seu primer estudi en profunditat a tractar aquest tema per tenir un retrat panoràmic sobre els usos del temps lliure entre els infants i joves de la ciutat. L’estudi analitzarà el comportament dels menors entre 3 i 17 anys, segmentats en vàries franges d’edat, i inclourà en un bloc les activitats considerades lleure educatiu, com per exemple les promogudes pels centres educatius, els esplais, agrupaments escoltes o altres iniciatives de lleure educatiu, com oferta privada fora de l’escola. En un altre bloc hi haurà els usos no institucionalitzats del temps lliure, com els moments en que els menors estan sota la cura de familiars o els moments en que els menors, sense tutela adulta fan la seva, com per exemple, els espais públics com places i jardins.

La metodologia de treball inclourà tant entrevistes a experts, persones en contacte amb la realitat com són mestres, educadors, pediatres, infermers, Guàrdia Urbana i Mossos, com entrevistes a menors, i també observació directa dels espais on hi ha activitat fora de l’horari escolar. L’estudi es portarà a terme sota la direcció d’un equip de la Facultat d’Antropologia de la Universitat de Barcelona, amb la qual l’Observatori ha establert un conveni de col·laboració. Els resultats es publicaran el setembre de 2016.

La reunió de la Xarxa d’Observadors de Proximitat del 1 d’octubre ha estat la primera acció i la posada en marxa de l’estudi. En aquesta sessió, els observadors van conèixer el plantejament i metodologia de la recerca i van treballar en la detecció de problemàtiques dels menors a la ciutat, la seva relació amb el temps lliure, i també en la definició de criteris per la selecció de la mostra de zones representatives de la diversitat de la ciutat de l’Hospitalet, per portar a terme el treball de camp. La Xarxa d’Observadors serà una peça clau per a la realització de l’estudi, donat que està formada per unes 60 persones, de diferents camps d’activitat, i amb representació de tots els barris.