La Taula d’Entitats del Tercer Sector i la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) han presentat l’estudi d’infància i adolescència “Anàlisi de l’estat actual de la garantia de drets a Catalunya”.  La presentació s’ha iniciat amb una conferència d’en Jaume Funes i ha continuat amb un debat amb els representants dels principals partits polítics.

La finalitat de l’estudi apunta en quatre direccions:  1. Identificar l’estat de la situació de la infància i l’adolescència de Catalunya, segons els drets recollits en la Convenció dels Drets de la Infància. 2. Valorar la situació de la infància que és atesa per entitats del Tercer Sector Social, degut a la seva condició vulnerable. 3. Valorar les causes que expliquen la situació de garantia de drets, i 4.  Plantejar propostes de millora. L’estudi, per tant, planteja criteris, mesures i accions, proactives, per corregir aquelles situacions que representen una vulneració o desatenció dels drets dels infants i adolescents.

S’han definit 7 eixos de treball que agrupen els articles i principis de la Convenció dels drets del infants, a efecte d’estructurar de forma clara l’anàlisi:  Drets i llibertats, violències, entorn familiar, cures alternatives, inclusió i pobresa, salut i benestar, discapacitat, educació, lleure i activitats culturals, i finalment, mesures excepcionals de protecció.

 

Pel que fa a la metodologia aplicada, l’estudi ha combinat el treball bibliogràfic, l’anàlisi de dades quantitatives de diferents fonts estadístiques de Catalunya, enquestes online a entitats socials en contacte directe amb infància adolescència, i sessions de treballa amb representants d’entitats socials de la Taula del Tercer Sector Social.

L’estudi evidencia, -un cop més- la necessitat de disposar de dades i informació de qualitat per interpretar la situació de la infància i l’adolescència, i proposar mesures correctores, siguin adreçades a les administracions públiques, al sector social, al sector empresarial o a la societat en general.

En cadascun dels eixos de treball hi ha propostes concretes de millora però reproduïm aquí la síntesi que es mostra en el resum executiu.

Propostes per a les administracions públiques

 • Desplegar la llei d’oportunitats de la infància, incloent reglaments específics, i incrementar la seva dotació pressupostària, des de la perspectiva de l’equitat.
 • Augmentar i millorar la coordinació entre tots els àmbits (salut-educació-serveis socialscultura-…) i administracions (autonòmica i locals), creant equips interdisciplinaris, per tal de millorar l’atenció a la infància i adolescència
 • Recollir dades i generar indicadors per avaluar el nivell de cobertura dels drets en matèria d’infància i adolescència.
 • Millorar l’accessibilitat a la informació, als tràmits i a les gestions de les Administracions Públiques per part d’infants i les seves famílies.
 • Incorporar la participació activa dels infants i adolescents en els processos de generació de normatives que els afecten i en la posterior avaluació.
 • Promoure el coneixement dels Drets dels Infants, fomentant l’aplicació pràctica dels mateixos per part de totes les persones professionals en totes les seves actuacions.

Propostes per a les entitats del tercer sector social

 • Visibilitzar a les Administracions Públiques vulneracions de drets i reivindicar la protecció de drets en matèria d’infància i adolescència.
 • Sensibilitzar a la societat quant a la importància dels drets en matèria d’infància i adolescència.
 • Incorporar la perspectiva dels drets de l’infant en totes les actuacions que duguin a terme tant les entitats com les persones professionals d’aquestes.
 • Incloure mecanismes reals de participació activa dels infants i adolescents així com de les seves famílies en els òrgans de govern de les entitats.
 • Aprofitar les xarxes del Tercer Sector, per tal de generar sinèrgies, compartir projectes i promoure el canvi.

Qui hauria de llegir aquest estudi?

El valor de l’estudi és indiscutible, i hauria de ser lectura imprescindible de totes aquelles persones i institucions responsables i/o interessades a millorar la situació dels drets de la infància a Catalunya: responsables polítics d’infància i adolescència, de serveis socials o d’àmbits que impliquin polítiques de família, responsables de centres educatius, i responsables d’entitats socials que atenen aquest col·lectiu.

Podeu trobar la presentació resumida aquí

Podeu descarregar l’estudi complert aquí

Durant la seva història, la Plataforma d’Infància de Catalunya ha elaborat diferents estudis i documents de treball que podeu consultar aquí