La Direcció General de Joventut ha publicat els protocols que defineixen les condicions de seguretat que caldrà aplicar en les activitats d’estiu com casals, colònies i acampades.

Cada activitat haurà de comptar amb dos elements destacats: Un és l’Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures, que recull les acreditacions conforme s’apliquen les mesures d’obligat compliment per evitar el contagi.

L’altre és la figura del Responsable de previsió i higiene, que haurà se seguir una formació i rebre un certificat conforme està capacitat. La seva funció és la de garantir el compliment de les mesures que estableix el protocol.

Els protocols deixen a criteri de les entitats organitzadores de l’activitat, la resolució dels aspectes no previstos en els protocols, a afectes de preservar la salut dels infants i joves participants. Per tant, mesures addicionals o solucions per incidències no previstes, són assumpte de cada organització.

Entre els mesures més destacades hi ha:

  • Funcionament per grups de 10 infants amb un monitor, denominats unitats de convivència.
  • En el conjunt de l’activitat caldrà disposar de 4m2 per cada infant.
  • Cal tenir un pla de confinament ràpid per si fos requerit.
  • Les famílies hauran de signar una declaració responsable acreditant l’estat de salut de l’infant.
  • Cal disposar dels elements i preveure els moments per determinades accions preventives com la rentada de mans en diferents situacions.
  • La mascareta és obligatòria en els transports i quan no es pugui mantenir distància.

 

Podeu consultar els protocols per a cada activitat aquí:

Criteris generals per a l’organització d’activitats de lleure educatiu estiu 2020

Protocol per Casals d’Estiu

Protocol per Colònies

Protocol per Acampades